Trafikutredning

  Transportlösningar för en hållbar stadsutveckling

  Vi hjälper våra kunder med trafikutredningar för hållbara transportlösningar, som bidrar till en mer hållbar stadsutveckling. Majoriteten av alla resor och transporter har sin start eller slutpunkt i staden. Det är i staden transporternas konsekvenser blir som mest märkbara, men det är även här som flera av de hållbara lösningarna finns inom räckhåll.

  trafik- och mobilitetsplaner

  Trafikutredning

  Vi hjälper våra kunder med trafikutredningar under olika skeden av planeringsprocessen. Vi beräknar och analyserar trafikalstring från ny bebyggelse, tar fram prognoser och bedömer dess konsekvenser på transportsystemet. Vi föreslår åtgärder och lösningar som minimerar trafikens miljö- och klimatbelastning och ger ökad attraktivitet för hållbara transporter, samt lösningar som bidrar till trygghet, trafiksäkerhet och god tillgänglighet.

  Som verktyg använder vi vid behov simuleringsverktyg (mikro-, meso- eller makronivå) för kapacitets- och framkomlighetsanalyser, eller visualiserings- och ritverktyg för att ta fram utformnings- och gestaltningsförslag.

  Omvandling av trafikleder till stadsgator

  Genom att omvandla trafikleder till stadsgator skapas möjligheter för gatan att rymma fler funktioner som främjar stadsliv och miljön. Samtidigt blir de hållbara transportslagen mer konkurrenskraftiga gentemot biltrafiken.
  Exempel: Trafikutredning för Väg 503 genom centrala Umeå

  Ortsutveckling och centrumutveckling

  Det finns en tydlig koppling mellan planeringen av infrastruktur, kollektivtrafik och ortsutveckling. Flera åtgärder kan genomföras på lokal nivå för att stärka stadskärnan eller det stationsnära läget och samtidigt öka det hållbara resandet.
  Exempel: Studie av ortsutvecklingen för åtta utvalda stationsorter längs Skånebanan och delar av Blekinge kustbana på uppdrag åt Region Skåne.

  Trivector har tillsammans med Krook & Tjäder och med bidrag från Kjell-Åke Holmgren Konsult AB tagit fram handboken för den hållbara småstaden.  Den har finansierats av Region Skåne, Bjuvs kommun och den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande.

  Vi är preferred partner i Svenska stadskärnor och sitter även i deras forskarråd.

  Svenska stadskärnor logga

  Planering för rörelserikedom och aktiv mobilitet

  Genom att planera om stadens stads- och gaturum kan vi förbättra förutsättningarna för ett rörelserikt vardagsliv.

  Vi har kunskap om vilka kriterier som behöver uppfyllas på olika nivåer av den kommunala planeringen, från översiktsplanen ner till detaljplan och utformning av enstaka kvarter och gator, för att stödja ett rörelserikt vardagsliv. Trivector är bl a projektledare för innovationsprojektet Bikeable city – modell för stadsområdesutveckling för aktiv transport och vardagsmotion. Läs mer om vårt arbete inom aktiv mobilitet.

  Trivector har i samarbete med White Arkitekter tagit fram ett nytt planeringsverktyg för stödjande fysiska livsmiljöer, som främjar ett rörelserikt vardagsliv genom hållbar stadsplanering.

  Trivector stödjer även Generation Pep.

  Referenser

  pdf

  Väg 503 – från trafikled till attraktiv stadsgata

  2020-03-19
  Rapporter

  Kontakta oss

  Vill du veta mer? Hör gärna av dig till

  Malin Gibrand

  Affärsområdesansvarig Stadsutveckling

  malin.gibrand@trivector.se

  010-456 56 72