Förstå framtiden först

Godstransporter

Effektivare och mer hållbara godstransporter

Du som har mycket godstransporter i din verksamhet har mycket att vinna på att göra transporterna mer effektiva och hållbara.

Gods på väg

 

Dispensansökningar och utvärderingar av HCT – High Capacity Transport

Genom att öka längd och vikt på dina fordon för godstransporter kan du göra stora effektivitetsvinster. Detta kräver detta dispens från Trafikverket med efterföljande utvärderingar av effekter.

Omfattning av godstransporter

Hur mycket in- och utgående godstransporter genererar din verksamhet? I tonkilometer, koldioxidbelastning och kostnader? Svaren ger dig utgångsläget i ditt fortsatta arbete med mer effektiva godstransporter.

Transportpolicy

En transportpolicy styr din verksamhets godstransporter i en mer hållbar riktning. Den gröna transportplanen visar mer konkret hur du uppnår detta.

Grön transportplan

Grön transportplan gör din verksamhets transporter mer hållbara. Med utgångspunkt i din verksamhets godstransporter idag visar grön transportplan på verkningsfulla åtgärder som gör din verksamhet mer attraktiv som leverantör. Åtgärderna i grön transportplan är kostnadseffektiva, d v s de har större nyttor än kostnader, och leder till en minskad klimatpåverkan.

Trafikflöden inne på företagets område

Lastbilar, truckar och fotgängare på samma yta? En speciell situation som kräver kloka lösningar för att säkerställa medarbetarnas säkerhet och en effektiv godshantering.

Vi kan hjälpa dig

Vi kan hjälpa dig med t ex:
• dispensansökningar för HCT-fordon och tillhörande utvärderingar.
• kartläggning av omfattningen på dina godstransporter.
• framtagandet av en grön transportplan innehållande nuläge, mål och åtgärder.
• effektivare och säkrare trafikflöden på företagsområden.

Läs mer om godstransporter

Utvärdering av ECT-projekt

Kontakta oss