Godstransporter

  Effektivare och mer hållbara godstransporter

  Du som har mycket godstransporter i din verksamhet har mycket att vinna på att göra transporterna mer effektiva och hållbara.

  Omfattning av godstransporter

  Hur mycket in- och utgående godstransporter genererar din verksamhet? I tonkilometer, koldioxidbelastning och kostnader? Svaren ger dig utgångsläget i ditt fortsatta arbete med mer effektiva godstransporter.

  Transportpolicy

  En transportpolicy styr din verksamhets godstransporter i en mer hållbar riktning. Den gröna transportplanen visar mer konkret hur du uppnår detta.

  Grön transportplan

  Grön transportplan gör din verksamhets transporter mer hållbara. Med utgångspunkt i din verksamhets godstransporter idag visar grön transportplan på verkningsfulla åtgärder som gör din verksamhet mer attraktiv som leverantör. Åtgärderna i grön transportplan är kostnadseffektiva, d v s de har större nyttor än kostnader, och leder till en minskad klimatpåverkan.

  Trafikflöden inne på företagets område

  Lastbilar, truckar och fotgängare på samma yta? En speciell situation som kräver kloka lösningar för att säkerställa medarbetarnas säkerhet och en effektiv godshantering.

  Dispensansökningar och utvärderingar av HCT – High Capacity Transport

  Genom att öka längd och vikt på dina fordon för godstransporter kan du göra stora effektivitetsvinster. Detta kräver detta dispens från Trafikverket med efterföljande utvärderingar av effekter.

  Vi kan hjälpa dig

  Vi kan hjälpa dig med t ex:

  • Stöd i val av åtgärder för mer hållbara godstransporter
  • Upphandlingskrav på era godstransporter och uppföljning av dessa
  • Åtgärder som du som transportsäljare kan göra för mer hållbara transporter
  • Effektivare och säkrare trafikflöden på företagsområden
  • Kartläggning av omfattningen på dina godstransporter
  • Framtagandet av grön transportplan innehållande nuläge, mål och åtgärder

  Läs mer om godstransporter

  Vägledning för köpare av godstransporter – dialog, krav, uppföljning m m
  Vägledning för transportsäljare
  Utvärdering av ECT-projekt

  Kontakta oss

  Pernilla Hyllenius Mattisson

  Pernilla Hyllenius Mattisson

  Affärsområdesansvarig Verksamheters transporter

  pernilla.hyllenius@trivector.se

  010-456 56 07

  Hannes Englesson

  Fokusområde godstransporter

  hannes.englesson@trivector.se

  010-456 56 21