Grön resplan och LOCA

  En grön resplan gör verksamhetens resor mer hållbara

  Med utgångspunkt i din verksamhets resande idag visar den gröna resplanen på verkningsfulla åtgärder som ger friskare personal, mindre behov av parkering, mindre utsläpp och ekonomiska besparingar och en attraktivare arbetsplats.

  En grön resplan, hållbar resplan eller mobilitetsplan som det ibland kallas, är en handlingsplan för mer hållbara och effektiva tjänsteresor och pendlingsresor i en verksamhet. Inkluderas godstransporter är det istället en grön transportplan.

  Grön resplan som stöd i förändringssituationer

  En grön resplan syftar ofta till att stödja en verksamhet i någon form av förändringssituation, t ex färre parkeringsplatser, flytt till nya lokaler, utökad verksamhet i befintliga lokaler eller en certifieringsprocess vid ny- eller ombyggnad.

  LOCA strukturerar arbetet

  I arbetet med grön resplan använder vi oss av en systematiserad arbetsmetod, LOCA – LOw Carbon Access for better value, som vi tagit fram och tillämpat i en mängd olika uppdrag. LOCA hjälper till att strukturera arbetet, i hela kedjan förankring – nuläge – mål – åtgärder – implementering – utvärdering.

  Utvärderingar visar på goda effekter

  Vi har tagit fram gröna resplaner för en stor mängd verksamheter, både privata och offentliga. Utvärderingar av införda gröna resplaner visar på mycket goda effekter i form av t ex minskat bilresande, behov av färre parkeringsplatser, friskare personal, effektivare tjänsteresande, lägre kostnader och minskad klimatbelastning.

  Hur du kan dra nytta av oss

  Vi kan:

  • Ta oss an hela framtagandet av grön resplan/transportplan.
  • Vara ditt stöd och bollplank under framtagande av grön resplan eller vid implementeringen.
  • Kartlägga nuläget av ert resande, t ex genom webbaserad resvaneundersökning.
  • Ge förslag på åtgärder, och effekt- och kostnadsberäkna åtgärderna före beslut.
  • Följa upp och utvärdera effekten av genomförda åtgärder.

  Läs mer om gröna resplaner

  Kontakta oss

  Pernilla Hyllenius Mattisson

  Pernilla Hyllenius Mattisson

  Affärsområdesansvarig Verksamheters transporter, Säljansvarig

  pernilla.hyllenius@trivector.se

  010-456 56 07

  Nina Hvitlock

  Konsult hållbara transporter, utbildningsansvarig

  nina.hvitlock@trivector.se

  010-456 56 20