Förstå framtiden först

Processorientera verksamheten

Processorientera verksamheten

Processorientering: Glödande fans gör hjärta med händerna.

Processorientering - när traditioner inte tillåts stå i vägen för verksamhetens behov att vara agil, kundorienterad och effektiv

Gör kunderna till glödande fans

När verksamhetens alla delar designas i harmoni och orkestreras mot en gemensam målbild så blir helheten större än delarna. Om målbilden baseras på organisationens verksamhetsidé och strategi, processynsättet och en obeveklig vilja att skapa värde för kunder och intressenter, då finns förutsättningar för processorientering. En resa som kan leda ända fram till att kunderna blir glödande fans.

Vad är processorientering?

Processorientering är en flerdimensionell utmaning som kan ta en verksamhet till nya prestationsnivåer. En processorientering riktar uppmärksamheten på verksamhetens alla delsystem och hur de bildar en helhet; verksamhetsidé, processarkitektur, organisationsstruktur, kompetens och resurser, medarbetarskap och ledarskap samt organisationskultur och värderingar.  Processorientering innebär att på flera plan överbygga de nackdelar och strukturella hinder som traditionella funktionsinriktade organisationer ofta medför.

Vad är ett processorienterat arbetssätt?

Processorienterat arbetssätt kan ses vara en delmängd av att processorientera en verksamhet. Ett processorienterat arbetssätts fokus är att främst arbeta med ett starkt kundperspektiv som utgångspunkt för att definiera verksamhetens processer.  Helhetssyn eftersträvas och fokus är framförallt på processbaserad verksamhetsutveckling som går över avdelningsgränserna. Styrning, ledning, och mätning av organisationen är däremot sällan tillräckligt processorienterat i en organisation som säger sig tillämpa ett processorienterat arbetssätt.  

Nyttan med processorientering

Processorientering leder till att verksamheten fokuserar på de processer och aktiviteter som skapar värde för kunderna. Genom att utveckla och styra dessa processer med utgångspunkt från kundbehov, strategiska målsättningar, samt effektivitetskrav kan många fördelar uppnås både internt i verksamheten men framförallt med nöjdare kunder som följd.   

Processorientering kräver mod och övertygelse, den kan inte vara partiell eller kompromissfylld. Ännu större mod krävs för att avstå. Den traditionella hierarkiska och funktionsorienterade organisationen närmar sig sitt absoluta bäst-före-datum med allt högre hastighet. Tröghet, oförmåga att naturligt fånga omvärldens signaler, dåligt tillvaratagande av medarbetarens potential är exempel på allvarliga brister.

Kritiska framgångsfaktorer

Ledningens engagemang – för garanterad genomförandekraft och affärsmässighet

Holistiskt angreppssätt – alla verksamhetens kritiska delsystem beaktas

Tydliga delsegrar – nyttan realiseras efterhand

Vi hjälper er att nå rätt nivå av processorientering

Utifrån er verksamhets speciella startläge och behov jobbar vi tillsammans fram en målbild och en plan för hur ni ska processorientera er verksamhet. Vill ni, kan vi jobba med er som projektledare eller som stöd till ert projekt. Vi är vana att leda workshops och att coacha olika roller eller agera utbildare för ledningsgruppen eller medarbetare. Vi hjälper er att se helheten av de förändringar som krävs och delar upp processorienteringen i konkreta delmål så det blir lättare att föra projektet framåt.

Vi hjälper er att förankra processynsättet från ledningsnivå ända ut till medarbetarna. Ledningens engagemang är en kritisk framgångsfaktor för att få genomförandekraft och uppnå önskat resultat. Vi kan utbilda och coacha på ledningsnivå för att skapa förståelse och målbilder för processorientering samt hjälpa er att inspirera och informera medarbetare för att få ett processorienterat arbetssätt som fungerar.

Vanliga tjänster

Skapa förståelse

Skapa förståelse och målbilder på ledningsnivå

Coacha

Coacha processorienterat medarbetarskap och ledarskap

Planera & stödja

Planera & stödja projekt för processorientering

Tvärorganisatorisk processorientering

Mäta

Mäta processmognad per process och organisationsmognad

Kontakta oss

Ingen processorientering är den andra lik. Kontakta oss för diskussion om din verksamhets potential.

Referenser

Referens: Systembolaget

Systembolaget: Genomtänkta processer satta i system