Processorientera verksamheten

  Processorientera verksamheten

  Processorientering – när traditioner inte tillåts stå i vägen för verksamhetens behov att vara agil, kundorienterad och effektiv

  Gör kunderna till glödande fans

  När verksamhetens alla delar designas i harmoni och orkestreras mot en gemensam målbild så blir helheten större än delarna. Om målbilden baseras på organisationens verksamhetsidé och strategi, processynsättet och en obeveklig vilja att skapa värde för kunder och intressenter, då finns förutsättningar för processorientering. En resa som kan leda ända fram till att kunderna blir glödande fans.

  Vad är processorientering?

  Processorientering är en flerdimensionell utmaning som kan ta en verksamhet till nya prestationsnivåer. En processorientering riktar uppmärksamheten på verksamhetens alla delsystem och hur de bildar en helhet; verksamhetsidé, processarkitektur, organisationsstruktur, kompetens och resurser, medarbetarskap och ledarskap samt organisationskultur och värderingar.  Processorientering innebär att på flera plan överbygga de nackdelar och strukturella hinder som traditionella funktionsinriktade organisationer ofta medför.

  Vad är ett processorienterat arbetssätt?

  Processorienterat arbetssätt kan ses vara en delmängd av att processorientera en verksamhet. Ett processorienterat arbetssätts fokus är att främst arbeta med ett starkt kundperspektiv som utgångspunkt för att definiera verksamhetens processer.  Helhetssyn eftersträvas och fokus är framförallt på processbaserad verksamhetsutveckling som går över avdelningsgränserna. Styrning, ledning, och mätning av organisationen är däremot sällan tillräckligt processorienterat i en organisation som säger sig tillämpa ett processorienterat arbetssätt.

  Nyttan med processorientering

  Processorientering leder till att verksamheten fokuserar på de processer och aktiviteter som skapar värde för kunderna. Genom att utveckla och styra dessa processer med utgångspunkt från kundbehov, strategiska målsättningar, samt effektivitetskrav kan många fördelar uppnås både internt i verksamheten men framförallt med nöjdare kunder som följd.

  Processorientering kräver mod och övertygelse, den kan inte vara partiell eller kompromissfylld. Ännu större mod krävs för att avstå. Den traditionella hierarkiska och funktionsorienterade organisationen närmar sig sitt absoluta bäst-före-datum med allt högre hastighet. Tröghet, oförmåga att naturligt fånga omvärldens signaler, dåligt tillvaratagande av medarbetarens potential är exempel på allvarliga brister.

  Kritiska framgångsfaktorer

  Ledningens engagemang – för garanterad genomförandekraft och affärsmässighet

  Holistiskt angreppssätt – alla verksamhetens kritiska delsystem beaktas

  Tydliga delsegrar – nyttan realiseras efterhand

  Vi hjälper er att nå rätt nivå av processorientering

  Utifrån er verksamhets speciella startläge och behov jobbar vi tillsammans fram en målbild och en plan för hur ni ska processorientera er verksamhet. Vill ni, kan vi jobba med er som projektledare eller som stöd till ert projekt. Vi är vana att leda workshops och att coacha olika roller eller agera utbildare för ledningsgruppen eller medarbetare. Vi hjälper er att se helheten av de förändringar som krävs och delar upp processorienteringen i konkreta delmål så det blir lättare att föra projektet framåt.

  Vi hjälper er att förankra processynsättet från ledningsnivå ända ut till medarbetarna. Ledningens engagemang är en kritisk framgångsfaktor för att få genomförandekraft och uppnå önskat resultat. Vi kan utbilda och coacha på ledningsnivå för att skapa förståelse och målbilder för processorientering samt hjälpa er att inspirera och informera medarbetare för att få ett processorienterat arbetssätt som fungerar.

  Vanliga tjänster

  Skapa förståelse
  Skapa förståelse och målbilder på ledningsnivå

  Coacha
  Coacha processorienterat medarbetarskap och ledarskap

  Planera & stödja
  Planera & stödja projekt för processorientering

  Tvärorganisatorisk processorientering

  Mäta
  Mäta processmognad per process och organisationsmognad

  Utbildning inom processorientering

  Vill du lära dig mer om, står inför eller genomför processorientering och är ute efter kompetensutveckling? Vi erbjuder kursen Processorientera verksamheten både vid öppna utbildningstillfällen och som verksamhetsanpassad.

  Kontakta oss

  Ingen processorientering är den andra lik. Kontakta oss för diskussion om din verksamhets potential.

  Anders Ljungberg

  Vd Trivector LogiQ, Styrelseordförande Trivectorgruppen

  anders.ljungberg@trivector.se

  010-456 57 81

  Mikael Elvander

  Vice vd, Trivector LogiQ

  mikael.elvander@trivector.se

  010-456 57 88

  Referenser

  pdf

  Systembolaget: Genomtänkta processer satta i system

  2012-09-08
  Referenser
  pdf

  Malmö Universitet: Förändring med egna ord

  2019-10-30
  Referenser