Förstå framtiden först

Möt oss här

Tylösandsseminariet 2019

Tylösandsseminariet är ett trafiksäkerhetsseminarium som arrangerats av MHF varje år sedan 1957. Under dessa år har seminariet utvecklats till att bli en självklar del av Sveriges trafiksäkerhetsarbete. Tylösandsseminariet vänder sig till dig som berörs av trafiksäkerhetsfrågor. Målet är att ge dig som är verksam inom detta område ny inspiration och mer fakta för att göra vägtrafiken människovänligare.

Tylösandsseminariet erbjuder en attraktiv mötesplats för kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och dialog för alla inom trafiksäkerhetsområdet. Konferensen är ett nav som vidareutvecklar och formar svensk trafiksäkerhet genom att välkomna och samla alla aktörer, både företag, myndigheter och frivilligorganisationer.

 

Utvärdering av trafiksäkerhetsarbetet visar att mer handling behövs

Trafiksäkerhetsutvecklingen har stagnerat i Sverige och utmaningarna är fortfarande stora. Kraftfulla insatser behövs från olika aktörer framöver. Trivector har utvärderat hur Trafikverkets målstyrningsarbete för trafiksäkerhet har påverkat olika aktörer. Det finns en god kännedom om Nollvisionen och målstyrningen bland kommunerna och aktörer inom buss-, åkeri- och taxibranschen. Systematiken och aktörssamverkan i trafiksäkerhetsarbetet är väsentligt bättre idag, jämfört med den första tiden med Nollvisionen innan dagens målstyrningsmodell infördes med årlig analysrapport och resultatkonferens samt Gruppen för Nollvisionen i samverkan. Dock behövs ytterligare insatser för att gå från analys till mer handling. Verksamhetsstyrning genom ISO 39001 är en viktig väg framåt och det behövs styrmedel och ledarskap för att få till ”rätt beslut på rätt nivåer” hos berörda organisationer. Trafiksäkerhetsarbetet måste också gå hand i hand med andra samhällsutmaningar och Trafikverket är en aktör lämpad att leda arbetet inom ramen för de transportpolitiska målen och det samordningsuppdrag för trafiksäkerhet som Trafikverket fått från regeringen.

Ta del av hela programmet och anmäl dig >>

 

 

 

Praktisk information

Datum

Start: 2019-09-03 - 09:35
Slut: 2019-09-04 - 16:00

Plats

Tylösand