Förstå framtiden först

Nyhet

Minskade reskostnader och bättre klimat

Tjänsteresor med privat bil minskar i Region Skåne och andelen tågresor ökar. Region Skåne har funnit en metod som minskar kostnaderna för tjänsteresor samtidigt som regionens koldioxidutsläpp sjunker. Metoden kallas klimatväxling och tanken är att använda regionens klimatkompensationspengar till att göra det enklare för medarbetarna att välja rätt.

Region Skåne införde klimatväxlingen i januari 2013. Metoden innebär att en klimatavgift tas ut på varje tjänsteresa med flyg eller privat bil som görs av medarbetare i Region Skåne. Avgiften är två kronor per mil för alla tjänsteresor med privatbil och 250 kronor per enkel inrikes flygresa, 500 kronor per enkel flygresa inom Europa och 1000 kronor per enkel flygresa utanför Europa. Pengarna samlas på ett centralt konto och används för att underlätta för medarbetarna i Region Skåne att hålla distansmöten och att resa hållbart.

De insamlade klimatpengarna har hittills använts till att köpa in teknisk utrustning för att hålla distansmöten, underlätta cykling genom att förbättra cykelställ och införa poolcyklar. Klimatväxlingsmedel har också gått till att i verksamhetens alla receptioner placera ut laddade betalkort för kollektivtrafikresor samt till olika informationskampanjer.

Snabb effekt

Klimatväxlingen har gett snabb effekt. Från 2012 till 2013 minskade tjänsteresorna med privat bil med cirka 10 procent, och de fortsätter att minska. Även inrikesresorna med flyg har minskat. Tågresandet till och från Stockholm har istället ökat rejält, från 31 procent av alla inrikes resor 2012, till över 40 procent av resorna 2014.

- Möjligen beror det ökade tågresandet på debatten kring nattågen, säger Tove Zellman, miljöstrateg på Region Skåne.

Började med en Grön resplan

Arbetet med Region Skånes klimatväxling började med en rapport, en så kallad grön resplan, som togs fram för tre år sedan. Den visade en samlad bild över hur Region Skånes tjänsteresor och arbetspendling såg ut då. Rapporten gjorde många chockade över att tjänsteresorna stod för så stora kostnader, men visade samtidigt vilka möjligheter det fanns att spara pengar och minska Region Skånes klimatbelastning genom att bl a införa klimatväxling som en åtgärd för att styra resandet i en mer hållbar riktning och för att finansiera andra åtgärder. I samma veva visade det sig att det inte är tillåtet enligt kommunallagen att klimatkompensera på ”vanligt sätt” genom att skicka pengar till klimatförbättrande åtgärder i annat land. Beslutet att införa klimatväxlingen blev därför inte särskilt svårt för regionledningen.

- Från början hördes en del negativa kommentarer till klimatväxlingen när tjänsteresorna blev dyrare, men nu är de allra flesta nöjda. Särskilt nöjda är man med de laddade betalkorten för kollektivtrafikresor, nu slipper avdelningarna ligga ute med pengar. Även Lync, vårt verktyg för distansmöten, är väldigt uppskattat, berättar Tove.

Fler poolbilar och mer cykling

Region Skåne arbetar nu för att förbättra systemet med poolbilar. Poolbilar finns idag utplacerade på flera platser i regionen, men målet är att poolbilarna ska finnas på ännu fler platser. Det ska också bli enklare att boka dem.

- Under 2014 har vi tagit fram ett underlag till en ny grön resplan och under 2015 kommer vi också att jobba mer med cykling och med resorna till och från jobbet, berättar Tove.

Mer information

För mer information om klimatväxling och gröna resplaner, kontakta Pernilla Hyllenius Mattisson, Trivector, som arbetar med verksamheters transporter. Hon har bland annat hjälpt Region Skåne med att ta fram deras Gröna resplan, föreslagit åtgärder och utvärderat dem.

Prenumerera Följ Trivector Traffic på LinkedIn.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv