Citylab hjälper dig skapa en hållbar stad

2018-10-29
Trendspaning
Stadsutveckling

Ibland är det lättare att sätta upp ambitiösa mål för miljö och folkhälsa än att faktiskt genomföra dem. Det räcker inte med att du vet vart du vill, du måste också veta vägen dit.

illustration hållbar stad

Sweden Green Building Council har sett behovet av stöttning när det gäller att nå lokala mål för hållbar stadsutveckling. De har därför tagit fram Citylab Guide som ger handledning och certifiering av projekt för nya eller ombyggda stadsdelar.

Vägledning för hållbar stadsutveckling

Guiden visar hur man kan jobba med hållbar stadsutveckling. Den fungerar som ett ramverk och som en vägledning. Guiden har 17 olika fokusområden, såsom bebyggelse, kulturmiljö, luft, ljud och energi. De har arbetats fram tillsammans med en rad olika experter, till exempel har Trivector varit med i arbetet med fokusområde Transport.
– Tanken bakom guiden är att göra det möjligt att ta ett samlat grepp om hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt, berättar Pehr Hård, driftchef på Citylab. I många projekt fungerar guiden som en neutral arena, något som gör det lättare för hållbarhetsansvariga att driva hållbarhetsfrågorna.
Citylab fångar de viktigaste fokusområdena för att planera för en hållbar stadsdel. Problemet är att det ibland saknas kompetens inom alla områden i projekten.
– Vissa projekt som använt Citylab har behövt se över sin organisation. Både guiden och kurspaketen blir ett slags inventering av den egna verksamheten avseende hållbarhetsfrågorna. På så sätt fyller ett deltagande i Citylab ytterligare en viktigt funktion, genom att det påverkar verksamheten i sin helhet, berättar Sigrid Walve, chef på Citylab.

Certifiering av planeringsskedet

I januari 2018 lanserade Citylab den första certifieringen, som gäller planeringsprocessen. Certifieringen innebär att projektet granskas av en tredje part. Ännu har inget projekt blivit certifierat men ett projekt har ansökt om certifiering och fler är på gång.En inventering pågår, som ska analysera vad aktörerna i de 22 projekt som hittills använt guiden har nått för resultat. Det som hittills kommit fram är att de fått en bättre dialog inom projekten. Flera av aktörerna vill fortsätta att engagera sig i Citylab. Det har också tillkommit flera nya projekt.

Hållbara arbetsprocesser

Den stora utmaningen för många projekt är att arbeta tillsammans i hållbara arbetsprocesser.
– Här ser vi att vi kan hjälpa till med gemensamma verktyg, gemensamma vägar och möjligheter att träffas. Det gäller att börja samarbeta tidigt och att gemensamt sätta upp en vision. Processen är väldigt viktig, hur man samverkar, formulerar mål tillsammans och utgår från den specifika platsens möjligheter, säger Pehr.
Citylab hjälper till att tänka rätt från början. Citylab ska inte vara ett extra arbete som fördröjer planprocessen.

På uppdrag av medlemmarna

Citylab guide har tagits fram på efterfrågan från Sweden Green Building Councils medlemmar. De kände att de saknade verktyg och en plattform för att arbeta mot hållbar stadsutveckling. Förutom guiden och tredjepartscertifieringen, erbjuder Citylab även utbildningar och nätverksträffar.

Ekonomisk hållbarhet

Hittills har Citylab enbart arbetat med planeringsskedet för nya eller ombyggda stadsdelar. I augusti 2018 började arbetet med guide och certifiering för genomförandeskedet.
– Nästa steg måste bli att ta ett krafttag om den ekonomiska hållbarheten, säger Sigrid. Miljöfrågorna låg länge utanför den ordinarie verksamheten, och kom med alldeles för sent i planeringen. Idag gläds jag över att se att många organisationer har med ekologisk hållbarhet som ett övergripande mål för hela verksamheten.
– Den sociala hållbarheten har också kommit starkt de senaste fem åren och där har Citylab ett starkt fokus. Nu är utmaningen att hitta modeller för ekonomisk hållbarhet, säger Sigrid. Vi måste bli bättre på att tänka långsiktigt. Vem ska ta kostnaden för att bygga hållbart och långsiktigt ekonomiskt?

 

Fakta: Varför är transporter viktigt?

Transporterna står för en stor andel av de klimatpåverkande utsläppen. För att kunna minska dessa utsläpp måste vi både minska bilresandet per capita (det vill säga främja gång, cykel och kollektivtrafik), och arbeta med fordon och drivmedelsfrågor.

Lätt välja gång och cykel

I Citylabguiden är målet för fokusområdet transport ”Minskat beroende av motoriserade transporter genom att främja hållbara logistiklösningar och hållbara färdsätt (gång-, cykel- och kollektivtrafik), med tillgänglighet för alla människor”. Det innebär att gång och cykel ska vara det lättaste valet när du gör vardagsresor. Det kräver dels närhet till det du behöver, dels en trygg och säker väg dit.

Bilen ofta först i planering

För en del låter det här självklart, men inte sällan är det bilnätet som planeras först, gång- och cykelnätet finns i bästa fall på plats vid inflyttning, i sämsta fall som en efterhandskonstruktion där kortaste vägen och tydligheten gått förlorad. Kollektivtrafiken måste vara konkurrenskraftig med bilen restidsmässigt. När det gäller bilen bör förutsättningarna vara sådana som gynnar samnyttjande av parkering, bildelning och mindre användning av bilen. En åtgärd som gynnar det är till exempel att du betalar parkering separat, så att kostnaden för parkering blir synlig. Inte sällan är alla hyresgäster med och subventionerar lite av parkeringen.

Betydelse för folkhälsan

Men det handlar inte bara om klimat. Att satsa på gång och cykel ger också minskade luftföroreningar, minskat buller och ökad folkhälsa. Få inser hur stor betydelse den fysiska aktiviteten har för folkhälsan och hur stor betydelse som vardagsmotion i form av gång och cykel har för den fysiska aktiviteten.

Artikel från Trivectors magasin 2038 höstvintern 2018/19.
Text: Karin Lindskog och Karin Neergaard.