Om utbildningen

  Utbildningens upplägg

  Programmet byggs upp av utbildningar, eget arbete med utgångspunkt i din process och guidade självstudier – allt i kombination med dialog och stöd från din personliga coach.

  Kurserna i programmet är: Aktivt processägarskap (3 moduler), Skapa fungerande processer (5 moduler), Utveckla mätsystem för processer (5 moduler) och Processorientera verksamheten (5 moduler). Alla kurser innehåller en mix av synsätt och praktiska metoder där du provar tillämpa flera av dem direkt. Mer information om dessa utbildningar hittar du på respektive kurssida.

  Under utbildningen gör du fyra värdefulla analyser med utgångspunkt i din process och organisation. De fyra analysuppgifterna syftar till att klarlägger faktiska förhållanden och hur dessa bäst tillvaratas, men också hur rådande förutsättningar behöver utvecklas. Analyserna kan därmed direkt ligga till grund för ditt fortsatta agerande som processägare/ledare. Områdena för analyserna är

  • Mitt sammanhang – roller, intressenter & samspel
  • Min process – förutsättningar & DNA (karakteristik)
  • Möjliggöra måluppfyllelse – processens strategi, styrmodell & KPI
  • Driva måluppfyllelse – processens mål, användning & processorientering

  Din coach stödjer dig genom programmets samtliga moment, inte minst ges stöd och feedback för de analyser du genomför. Dialogen inleds med att ni tillsammans gör en utbildningsplan (har du redan gått någon av de ingående kurserna så är det givetvis inget problem).

  Utbildningen avslutas med en certifieringsdag och ett slutprov.

  En mer detaljerad beskrivning av alla moment i utbildningsprogrammet finner du nedan.

  Personlig coach stödjer dig

  Under hela utbildningsprogrammet har du en personlig coach som stödjer dig genom programmet. Coachens fokus är att maximera nyttan av din utbildning, för dig och din organisation.

  Din personliga coach kommer att vara någon av Trivector LogiQs seniora konsulter. De har alla gedigen erfarenhet av processbaserad verksamhetsutveckling och har under åren jobbat med mängder av olika verksamheter, inom privat såväl som offentlig sektor.

  Så här går det till – från anmälan till certifiering

  Anmäl dig

  Skicka in din anmälan så kontaktar vi dig inom kort.

  Beskriv din situation

  Vi vill veta din situation och dina förväntningar på programmet. Med hjälp av ett frågeformulär redgör du enkelt för din roll, aktuell situation och vad du önskar uppnå med programmet.

  Möt din coach

  Du träffar din coach. Tillsammans klargör ni hur programmet kan ge mesta möjliga nytta för dig och din organisation. Baserat på er dialog kommer ni överens om en utbildningsplan som passar dig.

  Gå kursen Aktivt processägarskap

  Kursen ger dig synsätt, metoder och verktyg för att bedriva ett aktivt processägarskap/ledarskap som gör verklig skillnad för verksamheten. Särskild vikt läggs vid samarbete med linjen, strategiska aspekter och att skapa nytta ända fram till medarbetaren och en operativ vardag. Mer information om kursen: Aktivt processägarskap.

  Hemuppgift: Analysera ditt sammanhang – roller, intressenter & samspel

  Analys 1 syftar till att klarlägga din roll som processägare/ledare, dina intressenter och vilket samspel som finns. Till analysen hör också att förtydliga hur nuvarande förutsättningar tillvaratas men också hur de kan utvecklas.

  Gå kursen Skapa fungerande processer

  Kursen behandlar processynsättet, huvudprocesskartor och framför allt metoder och roller för att etablera och vårda verksamhetens processer. Mer information om kursen: Skapa fungerande processer.

  Hemuppgift: Analysera din process

  För analys 2 får du verktyg och perspektiv för att beskriva och analysera din process från ett strategiskt och affärsmässigt perspektiv. Vilka är de grundläggande egenskaperna och vad innebär det för ditt fortsatta arbete som processägare/ledare?

  Gå kursen Utveckla mätsystem för processer

  Kursen fokuserar på hur man skapar mätsystem för verksamhetens processer. Du lär dig att avgöra ”vad som är viktigt” för att sedan kunna besvara ”vad ska mätas” och ”hur ska resultatet följas upp”. Mer information om kursen: Utveckla mätsystem för processer.

  Hemuppgift: Analysera hur måluppfyllelse möjliggörs i din process

  Den tredje analysen syftar till att tydliggöra din process strategi, grundläggande styrmodell och vilka nyckeltal som används i nuläget. Till analysen hör också att identifiera förbättringar av styrningen som behövs för att öka processens måluppfyllelse

  Gå kursen Processorientera verksamheten

  Denna kurs stärker din förmåga att öka verksamhetens processfokus att eliminera såväl strukturella som kulturella hinder för verksamhetens alla flöden. Kursen behandlar också det processorienterade arbetssätt som du som processägare/ledare tillsammans med verksamhetens chefer behöver förstå, möjliggöra och efterfråga. Mer information om kursen: Processorientera verksamheten

  Hemuppgift: Analysera hur måluppfyllelse drivs i din process

  I analys fyra får du tillfälle att klarlägga hur måluppfyllelse drivs av dig och såväl ledare som medarbetare i din process. Analysen belyser samarbete och fokus på processens mål och hur dessa påverkar ledning och användning av processen. Vikt läggs också vid olika former av hinder för bättre flöde i processen och vilka steg mot ökad processorientering som skulle vara gynnsamma.

  Genomför din certifiering

  Programmet avslutas med en dag då du skriver ett certifieringsprov. Dagen innehåller också inspiration och möte med andra deltagare i programmet. Och firande såklart!

  Erhåll certifiering

  Efter godkända moment och godkänt resultat på certifieringsprovet erhåller du ett diplom samt ett certifieringsintyg med programinnehåll.